(jong) NVZA 2018-06-05T11:03:16+00:00

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers – NVZA

De NVZA, opgericht in 1929, is de wetenschappelijke vereniging voor apothekers werkzaam in het ziekenhuis.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) ondersteunt apothekers van het ziekenhuis in hun professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om de (specialistische) farmaceutische zorg voor patiënten die een behandelrelatie hebben met hun ziekenhuis optimaal te laten verlopen.

De apotheker van het ziekenhuis is verantwoordelijk voor veilige, effectieve, doelmatige, verantwoorde en klantgerichte farmaceutische zorg – in het ziekenhuis, de kliniek, de polikliniek, in de regionale zorgketen. Samenwerkend met andere specialisten aan continuïteit van zorg voor de patiënt. Zónder muren tussen tweede- en eerstelijnszorg. Met de patiënt in het middelpunt en werkend vanuit zijn/haar rol als behandelaar.

Dit alles gebeurt in een context van een veranderende maatschappij en een wijzigende organisatie van de zorg. Apothekers van het ziekenhuis spelen hierop in. De NVZA heeft hierin een gidsfunctie: de leden zijn onderdeel van een grote organisatie, met een eigen patiëntenpopulatie, toekomstvisie, lokale situatie en prioriteiten.

Ze zijn een wetenschappelijke vereniging en stimuleren en bevorderen onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering. Ze zijn aangesloten bij de FMS (Federatie Medisch Specialisten) waarin ze met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten samenwerken om de specialistische zorg voor de patiënt in en vanuit de ziekenhuizen te optimaliseren. Ze werken nauw samen met de KNMP (de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie). Per 1 januari 2016 is de NVPF (de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie) opgegaan in de NVZA.

De NVZA zet zich in om de specialistische farmaceutische zorg te optimaliseren vanuit een drieledige missie:

  1. De apotheker van het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de specialistische farmaceutische zorg van patiënten die een behandelrelatie hebben met de zorginstelling
  2. De apotheker van het ziekenhuis zet voor patiënten zijn/haar deskundigheid in ten behoeve van veilige, effectieve en doelmatige behandeling met geneesmiddelen
  3. De apotheker van het ziekenhuis werkt vanuit een transparante, professionele en efficiënt aangestuurde apotheek

De NVZA waardeert en stimuleert de inbreng van jonge ziekenhuisapothekers, onder andere hiertoe hebben wij ook contact met de Vereniging van Apothekers in opleiding tot Ziekenhuisapotheker (jong NVZA). Voor meer informatie kunt u kijken op onze site, het Kennisplein waarmee wij informatie delen, www.nvza.nl.

Jong NVZA

Op 1 januari 2017 is de VAZA overgegaan in de Juniorafdeling van de NVZA (Jong NVZA). Hiermee is de samenwerking van de jonge apothekers in het ziekenhuis met de wetenschappelijke vereniging verder geïntensiveerd.

Jong NVZA houdt zich bezig met het verbeteren en bevorderen van de opleiding tot ziekenhuisapotheker en andere farmaceutische specialismen door te adviseren en mee te denken over ervaringen en verbeterpunten.

Jaarlijks organiseren ze verschillende activiteiten om de ervaringen tussen de juniorleden te bevorderen en kennis bij te brengen. Activiteiten die ze organiseren zijn onder andere softskilltrainingen, symposia, visiebijeenkomsten en excursies gecombineerd met sociale activiteiten.

Missie

Het bevorderen van de kwaliteit van de opleiding tot en de professie van specialist, nu en in de toekomst en het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen (buitengewone) juniorleden. Ieder (buitengewoon) juniorlid voelt zich betrokken bij de Juniorafdeling.

Visie

Jong NVZA is laagdrempelig te benaderen door middel van diverse informatieve en sociale activiteiten inspelend op de ontwikkelingen binnen de specialistische farmacie. Samenwerking en contact onderhouden met andere verenigingen (oa NVZA, DJS, VJA en KNMP) is hierin belangrijk. De Juniorafdeling is en blijft betrokken bij vernieuwing van de opleiding en zet zich in voor verbetering van het werkklimaat.

Voor meer informatie over de jong NVZA klik je hier en mailen kan naar secretaris@jongnvza.nl

Voorzitter: Patty Teeuwise

Secretaris: Linda Franken

Penningmeester: Nienke van Rein

Portefeuille Specialisme: Juul Cox

Portefeuille Visitatie & PR: Thomas Smits

Portefeuille Wetenschap en Onderzoek: Meta Diekstra

Portefeuille Maatschappelijke Zaken: Godelief van den Hurk