Home/Vereniging/Over de K.N.P.S.V.
Over de K.N.P.S.V. 2017-08-23T02:05:13+00:00

Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging

Doelstelling K.N.P.S.V.

De belangrijkste doelstelling van de K.N.P.S.V. is het behartigen van de belangen van alle Nederlandse studenten farmacie en biofarmaceutische wetenschappen. Het is in het belang van de Nederlandse student om zich te ontwikkelen op maatschappelijk en wetenschappelijk gebied en dit als aanvulling op de opleiding aan te bieden. De K.N.P.S.V. draagt hier door middel van drie belangrijke speerpunten aan bij:

–          De K.N.P.S.V. is de schakel tussen de studenten en de beroepswereld

De K.N.P.S.V. onderhoudt de contacten met de beroepsverenigingen en vormt op deze manier de brug tussen enerzijds de studenten (bio-)farmacie en anderzijds de beroepsverenigingen. De K.N.P.S.V. is hierdoor een landelijk aanspreekpunt voor deze verenigingen om alle Nederlandse (bio-)farmaceuten van de verschillende afdelingen te bereiken. Dit contact is voor de studenten erg belangrijk om en in contact te komen met mogelijk toekomstige werkgevers en op de hoogte te blijven van alle belangrijke aspecten en veranderingen in de beroepswereld. Om dit te kunnen uitvoeren, onderhoudt de K.N.P.S.V. intensief contact met verschillende beroepsverenigingen. Dit zijn de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Vereniging voor Nederlandse Industrie Apothekers (NIA), de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie (NVPF), de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) en de Vereniging voor Apothekers in opleiding tot Ziekenhuisapotheker (VAZA). Ook worden er activiteiten van de K.N.P.S.V. georganiseerd in samenwerking met beroepsverenigingen, zoals de Beroependag, de Dag van de Farmaceutische Industrie en de Snuffelstages.

–          Internationale betrokkenheid en vertegenwoordiging

Het derde speerpunt van de K.N.P.S.V. ligt op internationaal gebied. De K.N.P.S.V. is lid van de Europese en de mondiale vereniging voor farmaceutische studenten, respectievelijk de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en de International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). In samenwerking met deze verenigingen participeert de K.N.P.S.V. in verschillende projecten waardoor buitenlandse stages en uitwisselingen toegankelijk gemaakt worden. Leden van de K.N.P.S.V. zijn automatisch lid van EPSA en IPSF en kunnen actief worden bij deze verenigingen en congressen hiervan bezoeken. Deze congressen bestaan uit leerzame workshops, lezingen en sociale activiteiten en zijn een goede gelegenheid om studenten en culturen uit andere landen te leren kennen. Twee bestuursleden van het K.N.P.S.V.-bestuur zijn officieel contactpersoon voor deze verenigingen. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse (bio-)farmaciestudent tijdens de algemene vergaderingen van EPSA en IPSF. Omdat tijdens de opleiding logischerwijs wordt gefocust op de situatie in Nederland, is het een zeer nuttige aanvulling dat studenten ook in aanraking komen met farmacie in andere landen en leren om op internationaal gebied samen te werken.  Door deel te nemen aan internationale activiteiten doet de student ervaring op en legt hierbij veel internationale contacten die tijdens en na hun studie van pas kunnen komen. Klik hier voor meer informatie over de internationale activiteiten van de K.N.P.S.V.

–          Verbroedering van de (bio-)farmaciestudenten in Nederland

Het is nuttig om studenten uit andere steden te leren kennen en kennis te nemen van de verschillende curricula tussen de studies voor eventuele latere samenwerking in het (bio-)farmaceutisch werkveld. Er zijn drie locale afdelingen in Nederland, te weten G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” in Groningen, L.P.S.V. „Aesculapius” in Leiden en U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” in Utrecht. Een lid van één van de drie lokale afdelingen is automatisch lid van de K.N.P.S.V. en de activiteiten van de K.N.P.S.V. zijn dan ook open voor alle drie de steden. De reiskosten, die gemaakt worden om K.N.P.S.V.-activiteiten te bezoeken, worden vergoed door de vereniging met een eigen bijdrage van €4,50. Het bestuur der K.N.P.S.V. is vaak aanwezig op activiteiten van de afdelingen zodat zij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de afdelingen blijven en de band met de leden versterkt wordt.

Activiteiten der K.N.P.S.V.

De doelen die de K.N.P.S.V. nastreeft, worden middels het organiseren van activiteiten behaald. De K.N.P.S.V. zal altijd bij het nastreven van deze doelen, handelen in het belang van haar leden.

Beroependag*

Door het goede contact van de K.N.P.S.V. met de verschillende beroepsverenigingen is het mogelijk om een dag als de Beroependag te organiseren. Bij de opleiding farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen denkt men al gauw aan de meest voorkomende beroepen, zoals openbaar apotheker, ziekenhuisapotheker en onderzoeker. Op de Beroependag wordt echter duidelijk dat er een zeer breed carrièreperspectief voor de (bio-)farmaceutische studenten is. Dit aspect komt weinig aan bod tijdens de verschillende opleidingen. De dag bestaat uit plenaire lezingen en een aantal workshops.

Folia Pharmaceutica

De Folia Pharmaceutica is het digitale verenigingsblad dat met een oplage van bijna 3000 exemplaren vijf keer per jaar bij alle leden en donateurs van de K.N.P.S.V. in de inbox belandt. In het blad worden wetenschappelijke artikelen, verslagen van de activiteiten van de K.N.P.S.V. en de agenda met komende activiteiten gepubliceerd. Eveneens komen internationale onderwerpen aan de orde, zoals verslagen van de internationale congressen, uitwisselingen en ervaringen van buitenlandse studenten over hun opleidingen en studievereniging. Dit blad is een aanvulling op de onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld worden.

Internationale Avonden/ Lunches

De K.N.P.S.V. vindt het belangrijk dat studenten op een laagdrempelige manier in aanraking komen met de internationale verenigingen EPSA en IPSF. Daarom organiseert zij elk jaar een Internationale Avond of Lunchlezing, in zowel Groningen, Leiden als Utrecht. Tijdens deze voorlichting wordt verteld wat er allemaal mogelijk is op internationaal gebied gedurende de opleiding en daarna. Ook wordt er verteld op welke manieren studenten hierin actief kunnen worden. De congressen van EPSA en IPSF komen aan bod, er wordt verteld over de TWIN en een student komt vertellen over zijn/haar persoonlijke SEP/IMP ervaring.

(Internationale) Stages

Snuffelstage is een project van de K.N.P.S.V. waarbij studenten de mogelijkheid geboden wordt een kijkje te nemen op de mogelijk toekomstige werkvloer. De studenten kunnen interesse tonen om een dag mee te lopen in de openbare apotheek, de ziekenhuisapotheek, de poliklinische apotheek of bij de industrieapotheker. Deze ééndaagse stage wordt gerealiseerd met de hulp van de VJA, VAZA, NVPF, NIA en verschillende farmaceutische bedrijven.

In samenwerking met IPSF en EPSA worden respectievelijk het Student Exchange Programme (SEP) en het Individual Mobility Project (IMP) mogelijk gemaakt. Tijdens SEP krijgt de student de mogelijkheid om enkele weken of maanden stage te lopen in de openbare apotheek, ziekenhuisapotheek, universiteit of industrie in het buitenland. Door middel van deze stages kunnen studenten al in aanraking komen met apotheken en apothekers in de bachelorfase. IMP biedt masterstudenten en net afgestudeerden de mogelijkheid om 6 tot 12 maanden een (onderzoeks)stage bij een vooraanstaand bedrijf of instelling in Europa te lopen om waardevolle werkervaring op te doen.  

K.N.P.S.V.-congres

Het wetenschappelijk congres der K.N.P.S.V. is het grootste evenement van de vereniging. Dit evenement wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Dies Natalis van de K.N.P.S.V. Het congres heeft een uitgebreid educatief programma maar staat ook in het teken van sociale activiteiten. Op het congres vindt de Algemene Jaarvergadering van de K.N.P.S.V. plaats. Tijdens deze vergadering worden alle lopende zaken van de vereniging besproken en vindt de wissel van het bestuur der K.N.P.S.V. plaats.

NIA-Dag (Dag van de Farmaceutische Industrie)*

Door het goede contact tussen de K.N.P.S.V. en de NIA is het mogelijk om de Dag van de Farmaceutische Industrie te organiseren met als doel om studenten op de hoogte te brengen van de beroepsmogelijkheden binnen de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie heeft veel te bieden voor studenten en dit komt vooral bij de opleiding farmacie tijdens de curricula weinig naar voren. De dag bestaat uit een plenaire lezing, verschillende workshops en er is de mogelijkheid om te speeddaten met industrie apothekers.

NK Baliegesprekken

Het doel van het NK Baliegesprekken is vooral van maatschappelijke aard. Vanwege de toenemende vraag en verwachting van de openbare apotheker als zorgverlener is het van belang dat de student hier goed in getraind wordt en goede medicatiebegeleiding is van essentieel belang voor een effectieve behandeling door de apotheker. De vaardigheid om een goed baliegesprek te kunnen voeren, komt soms nog te weinig naar voren in de opleiding. Daarom organiseert de K.N.P.S.V. het NK Baliegesprekken, een wedstrijd in het voeren van baliegesprekken. Masterstudenten uit Groningen en Utrecht kunnen deelnemen aan deze wedstrijd en komen zo oog in oog te staan met acteurs die een medische klacht hebben. De student moet zien te achterhalen wat het probleem is.

TWIN

De TWIN is een jaarlijkse uitwisseling tussen de K.N.P.S.V. en een andere Europese farmaceutische studievereniging. Het bestaat uit twee weekenden, waarin beide landen bezocht worden. In beide weekenden staat integratie tussen studenten en vergelijking van onderwijs centraal. Dit gebeurt in de vorm van educatieve lezingen en een sociaal programma.

VJA-K.N.P.S.V. activiteit

In samenwerking met de VJA wordt elk jaar een activiteit georganiseerd. Deze activiteit staat in het teken van netwerken, gezelligheid en sportiviteit. Voorafgaand wordt er een plenaire lezing gegeven over de VJA en een actueel onderwerp uit de farmacie. Tijdens deze dag kunnen farmaciestudenten op een informele manier kennis maken met net afgestudeerde apothekers en de ervaringen over de eerste stappen op de arbeidsmarkt zijn een nuttige aanvulling op de opleiding.

Discussieavond met “De Geneeskundestudent”

In februari 2015 heeft het bestuur der K.N.P.S.V. een discussieavond georganiseerd in samenwerking met “De Geneeskundestudent”. Onder het thema Personalized Medicine  is er gediscussieerd over de inhoud van de professies arts, apotheker en onderzoeker en wat deze professies in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.

Rondetafelgesprek *

Twee jaar geleden heeft voor het eerst een rondetafelgesprek plaatsgevonden. Het thema was ‘Het imago van de (bio-)farmaceut’. Aan tafel zaten verschillende professionals uit diverse gebieden binnen het farmaceutische werkveld die de discussie met elkaar aan gingen. Studenten konden hierop inhaken. Tijdens het gesprek bleek dat er vooral veel discussie was over de vraag of het imago goed of slecht is en hoe er aan het imago gesleuteld kan worden. De aanwezige studenten gaven achteraf aan dat deze activiteit een ontzettend goede toevoeging was aan de opleiding en aan het aanbod van K.N.P.S.V.-activiteiten, omdat je normaal niet de kans krijgt om een discussie te horen tussen zoveel verschillende professionals en ook bij te dragen aan de discussie. De avond zal aankomend studiejaar weer worden georganiseerd.

We hopen jullie op een van deze activiteiten te mogen begroeten!

*Deze activiteiten worden eens in de twee jaar georganiseerd.