The 119th board of the K.N.P.S.V.

President
Priscilla Tan
voorzitter@knpsv.nl

Secretary
Nicky Janssen
voorzitter@knpsv.nl

Treasurer
Thijs Revelman
penningemeester@knpsv.nl

Commissioner of foreign affairs
Franka Hettfleisch von Ehrenhelm
commissarisbuitenland@knpsv.nl

Commissioner of general affairs
Jason Lin
algemenezaken@knpsv.nl

English coming soon!

Beleidsnota

Beleidsnota 119e bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging

Als 119e bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) hanteren wij als algemene leidraad het doelendocument, het Vijfjarenplan, het Corona document en het convenant voor het beleid in het verenigingsjaar 2021-2022. Daarnaast hebben wij hoofddoelen gesteld met betrekking tot ‘Algemeen’, ‘Verbroedering’, ‘Internationaal’ en ‘Promotie’.

Algemeen

Het coronavirus zal in het verenigingsjaar 2021-2022 nog steeds invloed hebben op de vereniging. Het is van groot belang dat men zich aan de geldende coronamaatregelen houdt. Wanneer een fysieke activiteit wegvalt als gevolg van de coronamaatregelen, zal er in het geval van een educatieve activiteit altijd een alternatief worden georganiseerd. Bij het vervallen van fysieke sociale of fysieke sportieve activiteiten, zal er op basis van interesse bepaald worden of er een alternatieve activiteit zal worden georganiseerd.

Het bestuur zal een podcast opstarten om op een nieuwe manier informatie te verstrekken over de mogelijkheden die de K.N.P.S.V. te bieden heeft. Er zullen minimaal drie afleveringen gepubliceerd worden, welke een informatieve invulling zullen hebben.

De K.N.P.S.V. speelt een belangrijke rol rondom de belangenbehartiging van de studenten farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen in binnen- en buitenland. Om deze belangenbehartiging optimaal uit te kunnen voeren en de leden hier zo dicht mogelijk bij te betrekken is de Commissie voor Farmaceutisch Beleid opgenomen en uitgewerkt in het Vijfjarenplan der K.N.P.S.V. Het doel is om een structuur te implementeren binnen de vereniging waarmee studenten inspraak kunnen geven op de standpunten van de K.N.P.S.V. wat betreft vraagstukken rondom de beleidsvoering in de (bio-)farmacie, het onderwijs en de volksgezondheid. Wij zullen een eerste versie van het plan voor de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de Commissie voor Farmaceutisch Beleid presenteren op de Januari AV.

Verbroedering

Om de verbroedering van de leden te stimuleren, gaan wij de K.N.P.S.V.-Spelen organiseren waarbij de leden van de K.N.P.S.V. onderling in teams strijden voor de winst. De K.N.P.S.V.-Spelen vinden plaats van april 2022 tot aan het 79e Congres der K.N.P.S.V. In deze periode voeren de deelnemers verschillende opdrachten uit waarvoor zij punten verdienen. Het winnende team zal een passende prijs krijgen in de vorm van een activiteit.

Internationaal

Om de internationalisering te bevorderen binnen de vereniging zullen wij de commissie witboeken vertalen van het Nederlands naar het Engels. Hierbij zal prioriteit gegeven worden aan commissies waarvoor interesse is vanuit internationale farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen studenten, welke in Nederland studeren. Wij zullen hier vijf dagen aan besteden per bestuurslid.

Een Student Exchange Program (SEP) stage heeft veel toegevoegde waarde voor een student op gebied van ervaring in het (internationale) werkveld. Het verkrijgen van studiepunten voor SEP stages is niet gelijk per afdeling van de K.N.P.S.V. Wij streven ernaar om het behalen van studiepunten voor een SEP stage, bij de universiteiten waar dit nog niet geldt, mogelijk te maken. Wij leggen de focus op de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Als European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) trainer ben je actief op internationaal niveau binnen de (bio-)farmacie en ontwikkel je soft skills. Wij gaan dit project onder de aandacht brengen bij de leden tijdens de International Lecture. Aansluitend bij deze promotie zullen wij de interesse voor het project inventariseren.

Promotie

De Folia Pharmaceutica zal een vaste internationale column krijgen waarin in elke editie een stuk over EPSA of IPSF wordt gepubliceerd. Op deze manier zal het verenigingsblad van grotere waarde zijn op het gebied van de internationale (bio-)farmacie. Wij hopen dat de leden op deze manier een duidelijker beeld over deze organisaties krijgen. Deze column zal zorgen voor een meerwaarde van de Folia Pharmaceutica als verenigingsblad.

Wij gaan de website van de K.N.P.S.V. vernieuwen, omdat deze is verouderd. De lay-out van de website zal worden aangepast en gemoderniseerd. Daarnaast worden de verschillende pagina’s herzien en zo nodig verbeterd.