Bestuur 2021-01-26T13:35:29+01:00

Het 118e bestuur der K.N.P.S.V.

Secretariaat
Het gehele 118e bestuur der K.N.P.S.V.
secretaris@knpsv.nl

Voorzitter
Ulrike van Ark
voorzitter@knpsv.nl

Penningmeester
Emma van Rijn
penningmeester@knpsv.nl

Commissaris Buitenland
Henrik Huizinga
commissarisbuitenland@knpsv.nl

Commissaris algemene zaken
Katie Remmers
algemenezaken@knpsv.nl

Beleidsnota 118e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging 

Als 118e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) hanteren wij als algemene leidraad het doelendocument en het convenant voor het beleid in het verenigingsjaar 2020-2021. Daarnaast hebben wij persoonlijke hoofddoelen gesteld met betrekking tot ‘Algemeen’, ‘Internationaal’, ‘Verbroederingen ‘Professioneel’. 

Algemeen 

De wereld is in 2019 getroffen door het corona virus. Het is onzeker hoelang dit virus onze samenleving in zijn greep zal houden. Het virus heeft ook invloed op onze vereniging. De invloeden van COVID-19 op onze vereniging en de wijze van handelen in deze situatie zullen opgenomen worden het Corona document.

Wij zullen de werkzaamheden omtrent het (her)archiveren en het digitaliseren van het archief afronden. Wij trekken hier vijf dagen voor uit. Het (her)archiveren zal door het gehele bestuur worden uitgevoerd. 

De Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) zal mogelijk op de Najaars AV van 2020 toetreden tot de K.N.P.S.V. Het toetredingstraject na de mogelijk toetreding zullen wij ondersteunen door na de toetreding een welkomstavond te organiseren bij de VCSVU, in Amsterdam. Deze avond zal in het teken staan van wat de K.N.P.S.V. te bieden heeft aan de leden van de VCSVU. Naast het informatieve aspect van deze avond zal de avond een laagdrempelige sociale invulling krijgen. 

Met het oog op de toekomst van de K.N.P.S.V. zullen wij een vijfjarenplan opzetten. Dit plan zal als uitgangspunt het doelendocument van de K.N.P.S.V. hebben. Een eerste versie van dit document zal gepresenteerd worden op de Congres AV van 2021.

Wij willen de commissievulling vergemakkelijken en de opkomst bij activiteiten van de K.N.P.S.V. voor aankomende jaren verder verhogen. Dit gaan wij doen door de commissies en activiteiten van de K.N.P.S.V. te herzien, in samenwerking met de commissieleden. Het doel hiervan is nog meer populariteit te verkrijgen voor activiteiten en commissies binnen de K.N.P.S.V. De herzieningen zullen doorgevoerd worden vanaf het verenigingsjaar 2021-2022.

Het plaatsnemen in een commissie binnen de K.N.P.S.V. gaan wij nog meer onder de aandacht brengen bij de leden. Het doel hiervan is de interesse van de leden voor deze commissies te vergroten en daarmee de commissievulling te vergemakkelijken. Dit gaan wij verwezenlijken door op de sociale mediakanalen persoonlijke vlogs te plaatsen, gemaakt door commissieleden. De commissies met de bijbehorende taken worden in deze vlogs belicht.

Internationaal 

De informatievoorziening op de website van de K.N.P.S.V., omtrent de aanmeldingsprocedure voor een SEP-stage, wekt veel vragen op bij de Nederlandse studenten die geïnteresseerd zijn in een stage in het buitenland. De informatievoorziening zal daarom worden verbeterd. Daarnaast gaan wij een gestandaardiseerde methode voor de selectie van de SEP-stages opzetten. Voor deze methode zal een matchingsformulier opgesteld worden. Dit wordt gedaan om op een eenvoudige wijze te bepalen welke aanmeldingen geschikt zijn voor een SEP-stage in Nederland.

Wij willen nog meer bekendheid creëren voor de internationale activiteiten van EPSA en IPSF. Dit willen wij verwezenlijken door rondom de inschrijvingen een themaweek te organiseren en deze te promoten via de sociale mediakanalen. De thema’s zullen gerelateerd zijn aan het (bio-)farmaceutische aspect van de activiteiten, bijvoorbeeld het congresthema.

Op voorwaarde dat een peiling onder de lezers van de Folia Pharmaceutica onze zienswijze bevestigt, zijn onze voornemens om vanaf komend jaar de Folia in de Engelse taal uit te brengen. De mening van de lezers van de Folia over deze verandering zal worden gepeild middels een enquête. Wij willen de geschreven taal veranderen, omdat het aantal internationale studenten binnen de opleidingen toeneemt. Wij achten het belangrijk dat de Folia Pharmaceutica ook voor deze studenten toegankelijk is. 

Verbroedering 

Om de verbroedering tussen de afdelingen te verbeteren willen wij kijken naar de mogelijkheid om een K.N.P.S.V.-skireis te organiseren. Dit zullen wij doen door een inventarisatie te houden onder de leden. De behoefte naar een dergelijke reis en de invulling hiervan zal worden gepeild met behulp van deze inventarisatie.

Het Farmacie Hockeytoernooi zal in juli 2021 worden georganiseerd door de K.N.P.S.V. Dit toernooi is een grote aanwinst voor de verbroedering onder de leden van de K.N.P.S.V. 

Professioneel 

Om het contact tussen de studenten en de beroepsverenigingen te bevorderen gaan wij een informatieve en educatieve activiteit organiseren in samenwerking met de beroepsverenigingen. Deze activiteit zal in het teken staan van wat de beroepsverenigingen te bieden hebben aan de (bio-)farmacie student. Bij deze activiteit zal er de mogelijkheid zijn om te netwerken.