Het 120e bestuur der K.N.P.S.V.

Voorzitter
Job Markink
voorzitter@knpsv.nl

Secretaris
Samson Bulsink
secretaris@knpsv.nl

Penningmeester
Mara van den Kerkhof
penningmeester@knpsv.nl

Commissaris Buitenland
Anne van de Loo
commissarisbuitenland@knpsv.nl

Commissaris Algemene Zaken
Eline Modder
algemenezaken@knpsv.nl

Vaandeldrager
Bram Wagner

Beleidsnota 120e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging

Als 120e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) hanteren wij als algemene leidraad het doelendocument, het Vijfjarenplan en het convenant voor het beleid in het verenigingsjaar 2022-2023. Daarnaast hebben wij hoofddoelen gesteld met betrekking tot ‘Algemeen’, ‘Verbroedering’, ‘Internationaal’ en ‘Continuïteit’.

Algemeen

In het begin van het eerste studiejaar ontvangen studenten overweldigend veel informatie, wat tot gevolg heeft dat veel eerstejaarsstudenten niet bekend zijn met de K.N.P.S.V. Een kort, helder overzicht van de vereniging, haar activiteiten en haar commissies kan duidelijkheid verschaffen. Wij gaan een gids voor eerstejaars leden opstellen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Op deze manier krijgen nieuwe leden een duidelijk overzicht van de mogelijkheden binnen de K.N.P.S.V. Deze gids zal de eerstejaars leden worden toegestuurd via de mail, een week na de introductiekampen. Daarnaast zal de gids te zien zijn op de website, sociale media en in de ledenmail.

Verbroedering

Om de betrokkenheid van de functionarissen te bevorderen, gaan wij een aangepaste vorm van de K.N.P.S.V.-spelen implementeren. Wij gaan de spelen evalueren en een aantal elementen toevoegen. Allereerst, zullen de spelen starten tijdens de Najaars Algemene Vergadering (AV), waarbij het eindpunt tijdens het Congres der K.N.P.S.V. zal zijn. Om functionarissen te stimuleren naar activiteiten te komen, zullen de deelnemende teams hiervoor punten toegekend krijgen. De punten worden gegeven op basis van het percentage van aanwezige teamleden, maar ook de grootte van de activiteit. Er kunnen ook punten gescoord worden door de maandelijkse uitdaging te voltooien. Bonuspunten kunnen gescoord worden door K.N.P.S.V. merchandise te dragen op K.N.P.S.V. activiteiten. De tussenstand van de top 5 zal in de ledenmail bekendgemaakt worden en een volledige tussenstand wordt op de Januari AV bekendgemaakt. Het winnende team mag een leuke activiteit uitzoeken om samen te doen.

Wij gaan een interstedelijke skireis commissie opstellen om de organisatie van een volgende skireis te faciliteren. Deze commissie zal geïnstalleerd worden tijdens de Januari AV van 2023. Ieder jaar gaat er een evaluatie plaatsvinden om te bepalen of de skireis wederom plaats zal vinden.

Internationaal

Wij zullen een online spreekuur opzetten, georganiseerd door de commissaris buitenland (CB) en de commissaris algemene zaken (CAZ), waarin leden hun vragen kunnen stellen over internationale mogelijkheden binnen EPSA en IPSF. Dit spreekuur dient als toevoeging op de online internationale lezing en zal maandelijks plaatsvinden. De CB en/of CAZ zullen een korte presentatie geven, waarna er vragen gesteld kunnen worden.

Wij gaan, samen met de SEP-werkgroep, kijken naar de mogelijkheden omtrent het organiseren van een SEP visiting programme in de zomer van 2023. Het visiting programme zorgt ervoor dat er een grote groep internationale studenten naar Nederland kan komen. Hierdoor kan er een grotere groep Nederlandse studenten op SEP-stage in het buitenland.

 

Continuïteit

Ter verbetering van de commissies gaan we een evaluatiemethode opstellen als bijlage voor de commissie witboeken. De evaluatie wordt uitgevoerd in samenwerking met het betrokken bestuurslid. De leidraad voor deze evaluatie gaan wij opstellen aan de hand van de Plan-Do-Check-Act methode. Deze terugblik zal plaatsvinden tijdens een vergadering na elke activiteit van de commissie en nog een keer aan het eind van het commissiejaar. Zodat de activiteiten en de commissie in zijn algemeen geëvalueerd kunnen worden. Het concept van de evaluatiemethode en de resulterende uitkomst worden opgenomen in het witboek van de commissies.