Het 119e bestuur der K.N.P.S.V.

Voorzitter
Priscilla Tan
voorzitter@knpsv.nl

Secretaris
Nicky Janssen
secretaris@knpsv.nl

Penningmeester
Thijs Revelman
penningmeester@knpsv.nl

Commissaris Buitenland
Franka Hettfleisch von Ehrenhelm
commissarisbuitenland@knpsv.nl

Commissaris Algemene Zaken
Jason Lin
algemenezaken@knpsv.nl

Beleidsnota 119e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging 

Als 119e kandidaat-bestuur der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) hanteren wij als algemene leidraad het doelendocument, het Vijfjarenplan, het coronadocument en het convenant voor het beleid in het verenigingsjaar 2021-2022. Daarnaast hebben wij hoofddoelen gesteld met betrekking tot ‘Algemeen’, ‘Verbroedering’, ‘Internationaal’ en ‘Promotie’. 

Algemeen 

Het coronavirus zal in het verenigingsjaar 2021-2022 nog steeds invloed hebben op de vereniging. Het is van groot belang is dat men zich aan de geldende coronamaatregelen houdt. Wanneer een fysieke activiteit wegvalt als gevolg van de coronamaatregelen, zal deze activiteit vervangen worden door een passende online activiteit, indien van toegevoegde waarde. Daarnaast zullen wij gebruik maken van de groeiende online samenleving waarmee wij nog meer kansen zullen bieden aan onze leden. 

Door de coronamaatregelen wordt het leggen van contact met leden bemoeilijkt. Het bestuur is voor een groot deel afhankelijk van digitale communicatiemiddelen. Wij willen het contact tussen de leden en het bestuur sterk houden. Om deze reden zullen wij een podcast opstarten.  

In het verenigingsjaar 2020-2021 is de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) toegetreden tot de K.N.P.S.V. In samenwerking met alle betrokkenen zullen wij het vaandel aanpassen of vervangen.

De K.N.P.S.V. speelt een belangrijke rol rondom de belangenbehartiging van de studenten farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen in binnen- en buitenland. Om deze belangenbehartiging optimaal uit te kunnen voeren en de leden hier zo dicht mogelijk bij te betrekken is de Commissie voor Farmaceutisch Beleid opgenomen en uitgewerkt in het Vijfjarenplan der K.N.P.S.V. Wij zullen in het verenigingsjaar 2021-2022 de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de Commissie voor Farmaceutisch Beleid concreet uitwerken. Het doel is om een structuur te implementeren binnen de vereniging waarmee studenten inspraak kunnen geven op de standpunten van de K.N.P.S.V. wat betreft vraagstukken rondom de beleidsvoering in de (bio-)farmacie, het onderwijs en de volksgezondheid. 

Verbroedering 

Om de verbroedering van de leden te stimuleren, gaan wij een K.N.P.S.V. Olympiade organiseren waarin de leden van de K.N.P.S.V. onderling in teams strijden voor de winst. De K.N.P.S.V. Olympiade is een periode waarin de leden verschillende opdrachten kunnen uitvoeren. Door het uitvoeren van de opdrachten kunnen de teams punten verdienen voor de K.N.P.S.V. Olympiade. Het winnende team zal een passende prijs krijgen in de vorm van een activiteit. 

Internationaal

Om de internationalisering te bevorderen binnen de vereniging zullen wij beginnen met de vertaling van de commissie witboeken van het Nederlands naar het Engels, waarbij prioriteit gegeven zal worden aan commissies waarvoor interesse is vanuit internationale farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen studenten, welke in Nederland studeren. Wij zullen hier vijf dagen aan besteden. 

Een Student Exchange Program (SEP) stage heeft veel toegevoegde waarde voor een student op gebied van ervaring in het (internationale) werkveld. Het verkrijgen van studiepunten voor SEP stages is niet gelijk per afdeling van de K.N.P.S.V. Wij willen het behalen van studiepunten voor een SEP stage, bij de universiteiten waar dit nog niet geldt, mogelijk maken. 

Als European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) trainer ben je actief op internationaal niveau binnen de (bio-)farmacie en ontwikkel je softskills. Wij gaan dit project meer onder de aandacht brengen bij de leden. Aansluitend bij deze promotie zullen wij de interesse voor het project inventariseren.

Promotie 

De Folia Pharmaceutica zal een vaste column krijgen over EPSA en IPSF. Op deze manier zal het verenigingsblad meer waarde krijgen op het gebied van de internationale (bio-)farmacie. Wij hopen dat de leden op deze manier een duidelijker beeld over deze organisaties krijgen. Deze column zal zorgen voor een meerwaarde van de Folia Pharmaceutica als verenigingsblad.

Wij gaan de website van de K.N.P.S.V. vernieuwen, omdat deze is verouderd. De lay-out van de website zal worden aangepast en gemoderniseerd. Daarnaast worden de verschillende pagina’s herzien en zo nodig verbeterd. 

Aldus naar waarheid opgemaakt 12 mei 2021