U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

www.upsv.nl

Geschiedenis van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”
Eerste levenslicht
“Men deelt ons uit Utrecht mede, dat aldaar door de studeerende pharmaceuten (civiele) eene Vereniging is opgericht onder den naam: Unitas Pharmaceuticorum met als praeses Dhr. A.N.J. Vos en secretaris Dhr. W.J. Schutte.” Zo luidde het eerste levenslicht van het eerste Unitas Pharmaceuticorum dat op 4 februari 1875 werd opgericht. De activiteiten die toen werden ontplooid waren voornamelijk van wetenschappelijke aard. Op 11 november 1887 werd echter zonder duidelijke reden, het eerste Unitas Pharmaceuticorum opgeheven. Waarschijnlijk gebeurde dit door de toenemende frictie tussen Corpsleden en niet-Corpsleden.

Gerelateerde verenigingen in Utrecht
Op 6 december 1887 werd door Corpsleden het Utrechtse Farmaceutische corps Dispuut “Dr. C.W. Scheele” opgericht. Hiervan mochten alleen Corpsleden lid worden. De niet-corpsleden hebben herhaaldelijk vergeefs toenadering gezocht. Op 7 november 1889 werd de studentenvereniging “Libertas” opgericht met het doel een grote studentenorganisatie naast het Corps te worden.

Heroprichting U.P.
Op de sociëteit JJESA van Libertas (een algemene studentenvereniging voor niet-corpsleden) aan de Keistraat werd op 12 november 1894 een vergadering belegd door acht studenten in de Farmacie. Hier werden de beginselen vastgelegd voor een op te richten studentenvereniging voor farmaceuten. Op de tweede vergadering op 16 november 1894 wordt toenadering tot en het zoeken van contact met “Dr. Scheele” afgewezen en de naam “Unitas Pharmaceuticorum” gekozen. Op deze vergadering is het proces-verbaal van oprichting opgemaakt en ondertekend door 22 studenten. De oprichting van “Unitas Pharmaceuticorum” is een feit.

In het begin waren de activiteiten van Unitas Pharmaceuticorum niet erg afwijkend van die van het eerste U.P. Op 8 februari 1895 stelde het voorlopige bestuur de reglementen op. Hierin staat als eerste het bevorderen van de studie der Farmaceutische wetenschappen, wat inhield dat men voornamelijk wetenschappelijke activiteiten ondernam. Er werden dan ook vooral vakgerelateerde lezingen gehouden. De leden moesten minimaal eenmaal per jaar een spreekbeurt houden. Slechts als men een zeer goede reden had, wilde het bestuur nog wel eens dispensatie verlenen. In de jaren dertig ging men steeds meer niet-wetenschappelijke activiteiten organiseren, zoals bridge drives, tennistoernooien, Sint-Nicolaasvieringen etc.

Dames bij U.P.
Het bleek een zeer ruimdenkende vereniging: al vanaf 1899 mochten dames lid worden van de vereniging! Pas op 31 oktober 1900 werd de eerste dame lid van de vereniging. De eerste vrouwelijke praeses was Mw. kooiman in 1918.

Locaties Farmacie en U.P.
In de loop der jaren is er geregeld sprake geweest van verhuizingen. In 1876 werd bij de wet vastgelegd dat elke universiteit een hoogleraar in de artsenijbereidkunde moest aanstellen. In Utrecht werd Dr. Hendrik Wefers-Bettink hiervoor benoemd. Hij doceerde de toenmalige studenten in de Minrebroederstraat. Deze locatie werd echter al snel te klein en in 1884 was dan ook een verhuizing nodig naar een nieuw laboratorium aan de Rijnkade op de Mariaplaats. Hier kregen de studenten les ten tijde van de oprichting van het tweede U.P.
In 1915 was weer een grotere locatie nodig en werd het Pharmaceutisch Laboratorium aan de Catharijnesingel in gebruik genomen, hier zat de U.P.-kamer in de kleder. Deze kreeg toen al snel de naam U.P.-hol toebedeeld. Hier is decennia lang de farmacie gedoceerd tot in 1992 een verhuizing naar de Uithof plaatsvond, naar het F.A.F.C. Wentgebouw. Daar heeft U.P. jarenlang gehuisd gezeten op de 7e verdieping in een kamer zonder ramen. In 2003 kreeg UP een ruimere kamer met ramen, maar de inmiddels ingeburgerde term ‘U.P.-hol’ blijft behouden.

In april 2011 is het U.P.-hol verhuisd naar kamer 0.37 in het David de Wiedgebouw, ook hier bleef de naam U.P.-hol behouden. Tijdens de verhuizing zijn de glas-in-lood ramen die op weg naar het U.P.-hol hingen in het Went meeverhuisd naar het DDW, waar ze nu opgeslagen staan. Ook is het eeuwfeestblok mee verhuisd, deze staat ten toon bij de ingang van het DDW. Omdat er extra werkplekken vrijgemaakt moesten worden voor nieuwe farmaceutische onderzoeksgroepen in het David de Wiedgebouw moest U.P. sneller dan verwacht weer verhuizen. In januari 2016 is het U.P.-hol verhuisd naar het Buys Ballotgebouw 2.83, dichtbij het nieuwe Koningsbergergebouw. Het Koningsbergergebouw is in september 2015 geopend als nieuw gebouw voor alle bètastudies, dus ook voor Farmacie. De oppervlakte van het nieuwe U.P.-hol is hier ongeveer verdubbeld en ook is nu het logo op de muur geschilderd. De glas-in-lood ramen en het eeuwfeestblok zijn nog steeds te vinden in het David de Wiedgebouw, waar nu nog het departement Farmaceutische Wetenschappen zit.

Ter nagedachtenis aan het onderwijs op de Catharijnesingel is de fraaie toegangsdeur bewaard gebleven en heeft een mooi plekje gekregen in de tuinen van het Universiteitsmuseum. De deur staat in de Regiustuin. In deze tuin, vernoemd naar de botanis Prof. Henricus Regius, staan de planten die vroeger betiteld werden als “cruyden als tot oefeninge van de pracktijck in de medicijnen allermeest nodig worden bevonden”. De planten zijn niet gerangschikt naar soort, maar volgens de kwalen waartegen ze werkzaam zouden zijn. Koorts, kiespijn, leverkruiden, etc.

U.P.-lied
Ten tijde van het onderwijs aan de Catharijnesingel vond ook het 8ste lustrum van U.P. plaats in 1934. Tijdens dit lustrumjaar werd ook een prijsvraag gehouden, namelijk voor het maken van een U.P.-lied. Het lied geschreven door Dr. J.H. Ligterink won deze prijs. De melodie werd in de loop der jaren vergeten. Tijdens het 17e lustrum in 1979 zijn ze op bezoek gegaan bij de oorspronkelijke schrijver en is het lied in ere hersteld. In 1998 heeft het U.P.-lied de prijs gewonnen voor het beste studentenlied. Tevens zijn in 1998 twee coupletten toegevoegd aan het oude U.P.-lied. Deze coupletten zijn geschreven door de ereleden. In 2015 zijn de oudere coupletten met de nieuwere coupletten omgedraaid en zingen we de coupletten uit 1998 eerst. Het volledige lied wordt nu alleen op bijzondere gelegenheden gezongen.

Almanak
1986 is het jaar dat voor het eerst een almanak is gemaakt door de gelijknamige commissie. Sindsdien wordt elk jaar een prachtige foliant in elkaar gezet.

U.P.-lied

Wij zijn de dragers van de farmacie,
De keur der Utrechtse studenten.
Wij leven steeds in goede harmonie
Er zijn zo nimmer malcontenten.
Des morgens koffie ’s middags thee
En werk al schijnt de zon ook buiten.
Wij zijn de dragers van de farmacie
En opgewekte farmaceuten.

Eens stichten wij een grote apotheek,
En doen in drop en medicijnen.
Of onderzoeken kindermeel of cake,
Dat is ons vak in grote lijnen.
Toch is dit vak ons mooi genoeg,
Laat anderen vrijelijk dus smalen.
Wij slaan de handen dapper aan de ploeg,
En willen naar niets anders talen.

Wij zijn de studenten van de farmacie,
De top van d’Utrechtse studenten.
Wij leren dapper farmacologie,
En adviseren straks patiënten.
Van chemie tot biofarmacie,
Steeds zoeken wij naar nieuwe medicijnen.
Wij streven naar de beste therapie,
Die ziekten sneller doen verdwijnen.

Wij volgen nu al onderwijs op maat,
En blijven levenslang studeren.
Wij werken hard tot ’s avonds laat,
Straks zullen wij goed functioneren.
Toch is studeren echt veel meer,
Dan examens doen en goed presteren.
U.P. biedt de juiste atmosfeer,
Om hersenwerk te compenseren.

Het 129ste bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

praeses – Leroy Roscher
ab actis – Imme Bogaards
quaestor – Renzo Zwinkels
assessor I – Charlotte van den Hurk
assessor II – Thijn van Kippersluis