Doelendocument der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging

Inleidend woord
Het doelendocument der Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) beschrijft de doelen van de vereniging zoals deze besproken zijn tussen de afdelingen, te weten G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, L.P.S.V. „Aesculapius”, U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” en de Vereniging voor Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU). De algemene doelstelling wordt verder onderbouwd door middel van kaders en de activiteiten die de K.N.P.S.V. binnen deze kaders organiseert. De K.N.P.S.V. en haar afdelingen handelen zonder meer naar deze kaders en overleggen met elkaar en de Algemene Vergadering indien zij de behoefte voelen dat er buiten deze kaders gekeken moet worden. Dit document dient jaarlijks geëvalueerd te worden, opdat de K.N.P.S.V. en haar afdelingen, aanvullend op elkaar, diensten kunnen bieden aan hun leden.

Doelstelling K.N.P.S.V.
De K.N.P.S.V. is een overkoepelend orgaan, die is opgericht met het doel om de belangen te behartigen van alle farmaciestudenten en (bio-)farmaceutische wetenschappen studenten in Nederland en haar afdelingen. Het is in het belang van de Nederlandse student om zich te ontwikkelen op maatschappelijk, wetenschappelijk en professioneel gebied. De K.N.P.S.V. biedt hiertoe een aanvulling op de opleiding en de diensten van de afdelingen. Vier belangrijke kaders dragen hieraan bij:

Internationale betrokkenheid en vertegenwoordiging
Het eerste kader van de K.N.P.S.V. ligt op internationaal gebied. De K.N.P.S.V. is lid van de Europese en de mondiale vereniging voor farmaceutische studenten, respectievelijk de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en de International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). In samenwerking met deze verenigingen participeert de K.N.P.S.V. in verschillende projecten waardoor buitenlandse stages en uitwisselingen toegankelijk gemaakt worden. Leden van de K.N.P.S.V. zijn automatisch lid van EPSA en IPSF en kunnen actief worden bij deze verenigingen en congressen hiervan bezoeken. Deze congressen bestaan uit leerzame workshops, lezingen en sociale activiteiten en zijn een goede gelegenheid om studenten en culturen uit andere landen te leren kennen. Twee bestuursleden van het K.N.P.S.V.-bestuur zijn officieel contactpersoon voor deze verenigingen. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse farmaciestudent en (bio-)farmaceutische wetenschappen student tijdens de algemene vergaderingen van EPSA en IPSF. Omdat tijdens de opleiding logischerwijs wordt gefocust op de situatie in Nederland, is het een zeer nuttige aanvulling dat studenten ook in aanraking komen met (bio-)farmacie in andere landen en leren om op internationaal gebied samen te werken. Door deel te nemen aan internationale activiteiten doet de student ervaring op en legt hierbij veel internationale contacten die tijdens en na hun studie van pas kunnen komen. Bestuursleden van EPSA en IPSF worden voor de Algemene Vergaderingen uitgenodigd, alwaar zij een update kunnen geven over de betreffende internationale vereniging. Indien zij niet aanwezig kunnen zijn, zou een videoboodschap van hen overwogen kunnen worden. Nederlandse studenten kunnen op deze manier laagdrempelig in contact komen met buitenlandse studenten. Het bestuur der K.N.P.S.V. stimuleert het contact tussen de bestuursleden van EPSA en IPSF en de leden van de K.N.P.S.V. Indien mogelijk nodigt de K.N.P.S.V. de bestuursleden van EPSA en IPSF ook uit voor de gala’s en feesten van de afdelingen. Informatie over buitenlandse ontwikkelingen draagt de K.N.P.S.V. uit naar de Nederlandse studenten via social media, verslagen en een blog.

Verbroedering van de (bio-)farmaciestudenten in Nederland
Het is nuttig en gezellig om studenten uit andere steden te leren kennen en kennis te nemen van de verschillende curricula van de studies voor eventuele latere samenwerking in het (bio-)farmaceutisch werkveld. Een lid van één van de vier lokale afdelingen is automatisch lid van de K.N.P.S.V. en de activiteiten van de K.N.P.S.V. zijn dan ook open voor alle vier de steden. Elke activiteit van de K.N.P.S.V. bevat een sociaal aspect, zoals een diner, borrel of feest. De reiskosten, die gemaakt worden om K.N.P.S.V.-activiteiten te bezoeken, worden vergoed door de vereniging met een eigen bijdrage van €4,50. De reiskosten die gemaakt worden om een AV bij te wonen worden volledig vergoed. Alleen de reiskosten binnen Nederland worden voor leden vergoed.  Het bestuur der K.N.P.S.V. is waar mogelijk aanwezig op de activiteiten van de afdelingen, zodat zij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de afdelingen blijven en de band met de leden versterkt wordt. Dit kan al dan niet met een afvaardiging zijn. Het bestuur verzorgt tijdens deze activiteiten voor promotie van haar activiteiten. De commissies van de K.N.P.S.V. ondersteunen het bestuur hierin. De mogelijkheden van de wijze van promotie worden jaarlijks besproken met de afdelingen. Alle afdelingen worden in de mate van promotie gelijk behandeld.

Professionele schakel
De K.N.P.S.V. onderhoudt de contacten met de beroepsverenigingen en vormt op deze manier de brug tussen enerzijds de studenten farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen en anderzijds de beroepsverenigingen. De K.N.P.S.V. is hierdoor een landelijk aanspreekpunt voor deze verenigingen om alle farmaciestudenten en (bio-)farmaceutische wetenschappen studenten van de verschillende afdelingen te bereiken. Studenten kunnen middels dit contact in aanraking komen met potentiële toekomstige werkgevers en op de hoogte gehouden worden van alle belangrijke aspecten en veranderingen in de beroepswereld. Om dit te kunnen uitvoeren, onderhoudt de K.N.P.S.V. intensief contact met verschillende beroepsverenigingen. Dit zijn de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA) en hun juniorafdeling (jongNVZA), de Vereniging voor Nederlandse Industrie Apothekers (NIA), de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB). De K.N.P.S.V. stelt studenten actief op de hoogte van het studentenlidmaatschap bij deze beroepsverenigingen en organiseert activiteiten in samenwerking met de beroepsverenigingen, waarbij gefocust wordt op beroepsoriëntatie en professionele persoonlijke ontwikkeling.

Stimulatie van maatschappelijke betrokkenheid
Maatschappelijke kwesties spelen in elk werkveld een rol, zo ook in de (bio-)farmaceutische wereld. De ontwikkelingen op maatschappelijk niveau zijn binnen de farmaceutische wereld groot. De K.N.P.S.V. houdt de studenten op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg door verslagen en blogs te publiceren. De K.N.P.S.V. zal de studenten ook op de hoogte houden van publieke campagnes. De K.N.P.S.V. zal geen politieke standpunten innemen, wel zal de K.N.P.S.V. handelen naar de belangen van haar leden. In de toekomst kan een al dan niet bestaande activiteit georganiseerd worden met een maatschappelijke invulling.

Activiteiten der K.N.P.S.V.
De kaders van de K.N.P.S.V. worden middels het organiseren van activiteiten ingevuld. Deze activiteiten zullen altijd in het belang van de leden georganiseerd worden. Wegens het landelijke aspect van de K.N.P.S.V. dienen de activiteiten minimaal een halve dag te duren.

Internationaal
Internationale Stages
De K.N.P.S.V. biedt, in samenwerking met EPSA en IPSF, Nederlandse en internationale studenten de mogelijkheid om een stage te lopen in het buitenland.

Via IPSF wordt het Student Exchange Program (SEP) aangeboden. Middels SEP krijgt de student de mogelijkheid om enkele weken of maanden stage te lopen in de openbare apotheek, ziekenhuisapotheek, op de universiteit of in de industrie in een land naar keuze. De K.N.P.S.V. begeleidt Nederlandse studenten in hun plaatsing voor hun buitenlandse stage, terwijl zij buitenlandse studenten begeleidt in hun plaatsing in Nederland. Deze stages kunnen op elk moment in de studie gedaan worden, waardoor de Nederlandse studenten ook in hun bachelorfase al de mogelijkheid hebben om een langere stage te lopen in het buitenland.

In samenwerking met EPSA wordt het Individual Mobility Project (IMP) gerealiseerd. Nederlandse studenten hebben via IMP de mogelijkheid om een betaalde (onderzoeks-)stage van 6 tot 12 maanden in het buitenland te doen. Deze stages zijn gericht op masterstudenten en pas afgestudeerden. Ze worden aangeboden door vooraanstaande bedrijven en instellingen in Europa.

TWIN
In samenwerking met EPSA wordt jaarlijks de TWIN georganiseerd. De TWIN is een uitwisseling tussen de K.N.P.S.V. en een andere Europese farmaceutische studievereniging. Het bestaat uit twee weekenden, waarin beide landen bezocht worden. In beide weekenden staat integratie tussen studenten en vergelijking van onderwijs centraal. Dit gebeurt in de vorm van educatieve lezingen en een sociaal programma.

Internationale lezingen
De K.N.P.S.V. vindt het belangrijk dat studenten op een laagdrempelige manier in aanraking komen met de internationale verenigingen EPSA en IPSF. Daarom organiseert zij elk jaar een internationale lezing, in zowel Groningen, Leiden, Utrecht als Amsterdam. Dit kan zowel een internationale lunchlezing als een internationale avond zijn. Tijdens deze lezingen wordt verteld wat er allemaal mogelijk is op internationaal gebied gedurende de opleiding en daarna. Ook wordt er verteld op welke manieren studenten hierin actief kunnen worden. De congressen van EPSA en IPSF komen aan bod, er wordt verteld over de TWIN en een student komt vertellen over zijn/haar persoonlijke SEP/IMP-ervaring.

Verbroederend
Folia Pharmaceutica
De Folia Pharmaceutica is het verenigingsblad dat met een oplage van bijna 3000 exemplaren vier keer per jaar bij alle leden en donateurs van de K.N.P.S.V. op de digitale mat valt. Daarnaast kunnen leden zich aanmelden voor het ontvangen van een papieren versie van de Folia Pharmaceutica. In het blad worden wetenschappelijke artikelen, verslagen van de activiteiten van de K.N.P.S.V., verslagen over ontwikkelingen binnen de (bio-)farmaceutische wereld en de agenda met komende activiteiten gepubliceerd. Eveneens worden internationale onderwerpen aan de orde gebracht, zoals verslagen van de internationale congressen, uitwisselingen en ervaringen van buitenlandse studenten over hun opleidingen en studievereniging. Dit blad is een aanvulling op de onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld worden.

K.N.P.S.V.-congres
Het wetenschappelijk congres der K.N.P.S.V. is het grootste evenement van de vereniging. Dit evenement wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Dies Natalis van de K.N.P.S.V. en vindt jaarlijks plaats tijdens het Hemelvaartsweekend. Het congres heeft een uitgebreid educatief programma, dat minimaal een symposium en een extra educatieve activiteit, zoals een workshop of een discussieplatform, dient te bevatten, maar staat ook in het teken van sociale activiteiten, waartoe een culturele activiteit, touwtrekken, de Goodwillactiviteit, een sportactiviteit en themafeesten worden georganiseerd. Op het congres vindt de Algemene Jaarvergadering van de K.N.P.S.V. plaats. Tijdens deze vergadering worden alle lopende zaken van de vereniging besproken en vindt de wissel van het bestuur der K.N.P.S.V. plaats.

Sportdag
Jaarlijks organiseert de K.N.P.S.V. een sportdag. Deze dag dient in het teken te staan van een sportieve competitie tussen de afdelingen dan wel een sportactiviteit te betreffen die in dat jaar niet door de afdelingen georganiseerd wordt, welke vaak afgesloten wordt met een diner en de optie tot een borrel.

Bacheloractiviteit
Dit jaar zal de Bacheloractiviteit een educatieve invulling hebben. De activiteit wordt georganiseerd door het bestuur. De Bacheloractiviteit wordt georganiseerd om bachelorstudenten te betrekken bij de K.N.P.S.V.

Professioneel
Beroependag
Door het goede contact van de K.N.P.S.V. met de verschillende beroepsverenigingen is het mogelijk om een dag als de Beroependag te organiseren. Bij de opleiding farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen denkt men al gauw aan de meest voorkomende beroepen, zoals openbaar apotheker, ziekenhuisapotheker en onderzoeker. Op de Beroependag wordt echter duidelijk dat er een zeer breed carrièreperspectief voor de (bio-)farmaceutische studenten is. Dit aspect komt weinig aan bod tijdens de verschillende opleidingen. De dag bestaat uit plenaire lezingen en een aantal workshops gericht op het beroepsperspectief van de (bio-)farmaceuten.

De Beroependag wordt eens in de twee jaar georganiseerd, afgewisseld met de carrièredagen van de afdelingen, met uitzondering van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, en met de Dag van de Farmaceutische Industrie. Er zal een zo geruim mogelijke tijd zitten tussen de carrièredag en de Beroependag.

Dag van de Farmaceutische Industrie
De K.N.P.S.V. organiseert in samenwerking met de NIA de Dag van de Farmaceutische Industrie, welke zich ten doel stelt de studenten op de hoogte te brengen van de beroepsmogelijkheden binnen de farmaceutische industrie. De industrie heeft veel te bieden voor studenten en dit komt vooral bij de opleiding farmacie tijdens de curricula weinig naar voren. De dag bestaat uit plenaire lezingen en verschillende workshops. Een eventuele borrel naderhand is puur informatief ontspannend, geen netwerkborrel. Deze dag wordt eens in de twee jaar georganiseerd. De afdelingen kunnen, indien zij dit nodig achten, een avond organiseren welke gericht is op de farmaceutische industrie.

NK-Consultvoering
Het doel van het NK-Consultvoering is vooral van maatschappelijke aard. Vanwege de toenemende vraag en verwachting van de openbare apotheker als zorgverlener is het van belang dat de student hier goed in getraind wordt en goede medicatiebegeleiding is van essentieel belang voor een effectieve behandeling door de apotheker. Daarom organiseert de K.N.P.S.V. het NK-Consultvoering, een wedstrijd in het voeren van een consult met de patiënt. Farmacie masterstudenten uit Groningen, Leiden en Utrecht kunnen deelnemen aan deze wedstrijd en komen zo oog in oog te staan met acteurs die een medische klacht hebben. De student moet zien te achterhalen wat het probleem is en hier een passende oplossing voor geven.

Snuffelstages
De snuffelstage is een project van de K.N.P.S.V. waarbij studenten de mogelijkheid geboden wordt een kijkje te nemen op de mogelijk toekomstige werkvloer. De studenten kunnen interesse tonen om een dag mee te lopen in de openbare apotheek, de ziekenhuisapotheek, de poliklinische apotheek of bij de industrieapotheker. De K.N.P.S.V. vindt, indien mogelijk, een stageplek voor de geïnteresseerde studenten. Deze ééndaagse stages worden gerealiseerd met de hulp van de beroepsverenigingen.

Maatschappelijke belang
Publieke campagnes
De publieke gezondheidscampagnes van de beroepsverenigingen en van EPSA en IPSF brengt de K.N.P.S.V. onder de aandacht van de studenten. Dit doet zij door middel van haar Facebookpagina en instagrampagina, de ledenmail, verslagen in de Folia Pharmaceutica en haar blog. Zij neemt hier geen politiek standpunt in aan, maar zal handelen naar de belangen van de leden. Daarnaast organiseert de K.N.P.S.V. zelf een aantal campagneweken per jaar.

Opgesteld op: 10-05-2017
Aangepast op: 27-01-2021