Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging

In het kort

De Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging, oftewel K.N.P.S.V., is de landelijke vereniging voor alle studenten farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen in Nederland. De speerpunten van de K.N.P.S.V. zijn: verbroedering, internationaal en maatschappelijk belang. Om leden hier zo goed mogelijk in te faciliteren organiseert de K.N.P.S.V. activiteiten, houdt ze leden op de hoogte via mail en Facebook en representeert ze de Nederlandse studenten tijdens vergaderingen van EPSA en IPSF.

Doelstelling K.N.P.S.V.

De belangrijkste doelstelling van de K.N.P.S.V. is het behartigen van de belangen van alle Nederlandse studenten farmacie en biofarmaceutische wetenschappen. Het is in het belang van de Nederlandse student om zich te ontwikkelen op maatschappelijk en wetenschappelijk gebied en dit als aanvulling op de opleiding aan te bieden. De K.N.P.S.V. draagt hier door middel van drie belangrijke speerpunten aan bij:

De K.N.P.S.V. onderhoudt de contacten met de beroepsverenigingen en vormt op deze manier de brug tussen enerzijds de studenten (bio-)farmacie en anderzijds de beroepsverenigingen. De K.N.P.S.V. is hierdoor een landelijk aanspreekpunt voor deze verenigingen om alle Nederlandse (bio-)farmaceuten van de verschillende afdelingen te bereiken. Dit contact is voor de studenten belangrijk om in contact te komen met toekomstige werkgevers en op de hoogte te blijven van alle belangrijke aspecten en veranderingen in de beroepswereld. Om dit te bereiken, onderhoudt de K.N.P.S.V. intensief contact met verschillende beroepsverenigingen. Dit zijn de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Vereniging voor Nederlandse Industrie Apothekers (NIA), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB), de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie (NVPF), de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) en de Vereniging voor Apothekers in opleiding tot Ziekenhuisapotheker (VAZA).

Internationale betrokkenheid en vertegenwoordiging

De K.N.P.S.V. is lid van de Europese en de mondiale vereniging voor farmaceutische studenten, respectievelijk de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en de International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). Twee bestuursleden van het K.N.P.S.V.-bestuur zijn officieel contactpersoon voor deze verenigingen. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse (bio-)farmaciestudent tijdens de algemene vergaderingen van EPSA en IPSF.

Via deze verenigingen participeert de K.N.P.S.V. in verschillende projecten, waardoor voor leden buitenlandse stages en uitwisselingen beschikbaar zijn. Leden van de K.N.P.S.V. zijn automatisch lid van EPSA en IPSF en kunnen actief worden bij deze verenigingen en evenementen hiervan bezoeken. Deze evenementen bestaan over het algemeen uit leerzame workshops, lezingen en sociale activiteiten. Hier kunnen leden studenten en culturen uit andere landen leren kennen.

Tijdens de opleiding wordt logischerwijs gefocust op de situatie in Nederland. Het is dus zeer nuttig om via EPSA en IPSF in aanraking te komen met farmacie in andere landen en te leren om op internationaal gebied samen te werken.  Natuurlijk resulteert dit ook in een internationaal netwerk dat tijdens en na de studie van pas kan komen. Klik hier voor meer informatie over de internationale activiteiten van de K.N.P.S.V.

Verbroedering van de (bio-)farmaciestudenten in Nederland

Het is nuttig om studenten uit andere steden te leren kennen en kennis te nemen van de verschillende curricula tussen de studies voor latere samenwerking in het (bio-)farmaceutisch werkveld. Er zijn drie lokale afdelingen in Nederland, te weten G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” in Groningen, L.P.S.V. „Aesculapius” in Leiden en U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” in Utrecht. Een lid van één van de drie lokale afdelingen is automatisch lid van de K.N.P.S.V. De activiteiten van de K.N.P.S.V. zijn dan ook open voor alle drie de steden. De reiskosten, die gemaakt worden om K.N.P.S.V.-activiteiten te bezoeken, worden vergoed door de vereniging met een eigen bijdrage van €4,50. Het bestuur der K.N.P.S.V. is vaak aanwezig op activiteiten van de afdelingen zodat zij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de afdelingen en de band met de leden versterkt wordt.

Activiteiten der K.N.P.S.V.

De K.N.P.S.V. organiseert voor haar leden verschillende activiteiten door het jaar heen. Hieronder alle activiteiten op een rijtje.

Bachelor activiteit

De Bachelor activiteit is voor alle (bio-)farmaceutische bachelorstudenten. Het is een leuke dag uit, met vaak een leerzaam element. Op deze manier kunnen de bachelorstudenten uit verschillende steden op een laagdrempelige manier elkaar, maar ook de K.N.P.S.V., beter leren kennen.

Beroependag*

Door het goede contact van de K.N.P.S.V. met de verschillende beroepsverenigingen is het mogelijk om een dag als de Beroependag te organiseren. Bij de opleiding farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen denkt men al gauw aan de meest voorkomende beroepen, zoals openbaar apotheker, ziekenhuisapotheker en onderzoeker. Op de Beroependag wordt echter duidelijk dat er een zeer breed carrièreperspectief voor de (bio-)farmaceutische studenten is. Dit aspect komt weinig aan bod tijdens de verschillende opleidingen. De dag bestaat uit plenaire lezingen en een aantal workshops.

Folia Pharmaceutica

De Folia Pharmaceutica is het digitale verenigingsblad dat met een oplage van bijna 3000 exemplaren vijf keer per jaar bij alle leden en donateurs van de K.N.P.S.V. in de inbox belandt. In het blad worden wetenschappelijke artikelen, verslagen van de activiteiten van de K.N.P.S.V. en de agenda met komende activiteiten gepubliceerd. Eveneens komen internationale onderwerpen aan de orde, zoals verslagen van de internationale congressen, uitwisselingen en ervaringen van buitenlandse studenten over hun opleidingen en studievereniging.

Internationale Avonden/Lunches

De K.N.P.S.V. vindt het belangrijk dat studenten op een laagdrempelige manier in aanraking komen met de internationale verenigingen EPSA en IPSF. Daarom organiseert zij elk jaar een Internationale Avond- of Lunchlezing, in Groningen, Leiden en Utrecht. Tijdens deze voorlichting wordt verteld wat er allemaal mogelijk is op internationaal gebied gedurende de opleiding en daarna. Ook wordt er verteld op welke manieren studenten hierin actief kunnen worden. De congressen van EPSA en IPSF komen aan bod, er wordt verteld over de TWIN en een student komt vertellen over zijn/haar persoonlijke SEP/IMP ervaring.

(Internationale) Stages

De Snuffelstage is een project van de K.N.P.S.V., waarbij studenten de mogelijkheid krijgen een kijkje te nemen op de toekomstige werkvloer. De studenten kunnen interesse tonen om een dag mee te lopen in de openbare apotheek, de ziekenhuisapotheek, de poliklinische apotheek of bij de industrieapotheker. Deze ééndaagse stage wordt gerealiseerd met de hulp van de VJA, VAZA, NVPF, NIA en verschillende farmaceutische bedrijven.

In samenwerking met IPSF en EPSA worden respectievelijk het Student Exchange Programme (SEP) en het Individual Mobility Project (IMP) mogelijk gemaakt. Tijdens SEP krijgt de student de mogelijkheid om enkele weken of maanden stage te lopen in de openbare apotheek, ziekenhuisapotheek, universiteit of industrie in het buitenland. Door middel van deze stages kunnen studenten al in aanraking komen met apotheken en apothekers in de bachelorfase. IMP biedt masterstudenten en net afgestudeerden de mogelijkheid om 6 tot 12 maanden een (onderzoeks)stage bij een vooraanstaand bedrijf of instelling in Europa te lopen om waardevolle werkervaring op te doen.  

K.N.P.S.V.-congres

Het congres der K.N.P.S.V. is het grootste evenement van de vereniging. Dit evenement wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Dies Natalis van de K.N.P.S.V. Het congres heeft een uitgebreid educatief en sociaal programma met onder andere een symposium, workshops, culturele activiteit, sportactiviteit en themafeestjes. Op het congres vindt de Algemene Jaarvergadering van de K.N.P.S.V. plaats. Tijdens deze vergadering worden alle lopende zaken van de vereniging besproken en vindt de wissel van het bestuur der K.N.P.S.V. plaats. Verder houdt het bestuur een receptie, waar functionarissen en andere relaties de mogelijkheid krijgen het bestuur te feliciteren.

K.N.P.S.V.-weekend

Het K.N.P.S.V.-weekend begint met de najaarse algemene vergadering (AV), waar alle zaken van de vereniging worden besproken. Hierna is een aansluitend feest. De volgende dag zal het weekend eindigen met de Functionarissen Activiteit (FuAc). De Functionarissen Activiteit is een leuke dag uit, georganiseerd door het bestuur, om de functionarissen te bedanken. Het weekend vindt over het algemeen plaats in de stad, waar het huidige bestuur gevestigd is.

NIA-Dag (Dag van de Farmaceutische Industrie)*

Door het goede contact tussen de K.N.P.S.V. en de NIA is het mogelijk om de Dag van de Farmaceutische Industrie te organiseren. Het doel van deze dag is studenten op de hoogte brengen van de beroepsmogelijkheden binnen de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie heeft veel te bieden voor studenten en dit komt, vooral bij de opleiding farmacie, tijdens de curricula weinig naar voren. De dag bestaat uit een plenaire lezing, verschillende workshops en er is de mogelijkheid om te speeddaten met industrieapothekers.

NK-consultvoering

Het doel van het NK-consultvoering is vooral van maatschappelijke aard. Vanwege de toenemende vraag en verwachting van de openbare apotheker als zorgverlener is het van belang dat de student goed getraind wordt. Een goede medicatiebegeleiding is van essentieel belang voor een effectieve behandeling. De vaardigheid om een goed consult te kunnen voeren, leren studenten tijdens de opleiding. Tijdens dit evenement strijden studenten uit de verschillende studenten om een mooie prijs voor de student, die het consult het beste uitvoert. Masterstudenten uit Groningen en Utrecht kunnen deelnemen aan deze wedstrijd en komen zo oog in oog te staan met acteurs die een medische klacht hebben. De student moet samen met de patiënt tot de beste oplossing komen.

Farmacie hockeytoernooi

Eens per jaar rond juni wordt door de sportcommissie het enige echte farmaceutisch hockeytoernooi georganiseerd. In dit toernooi strijden verschillende teams van onze afdelingen voor de winnaarstitel. Na het hockeyen wordt er ook avondeten en een borrel of feest georganiseerd.

TWIN

De TWIN is een jaarlijkse uitwisseling tussen de K.N.P.S.V. en een andere Europese farmaceutische studievereniging. De uitwisseling bestaat uit twee weekenden, waarin beide landen bezocht worden. In beide weekenden staat integratie tussen studenten en vergelijking van het onderwijs in de verschillende landen centraal. Dit gebeurt in de vorm van educatieve lezingen en een sociaal programma.

We hopen jullie op een van deze activiteiten te mogen begroeten!

*Deze activiteiten worden eens in de twee jaar georganiseerd.