Toekomstdocument

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 zijn er veel bewegingen geweest binnen de zorg, zo ook in de farmaceutische sectie. Dit heeft invloed op alle betrokken partijen. De invoering van marktwerking, de ontwikkeling van patiënt naar (mondige) consument en grote volume- en prijsstijgingen vragen om een nieuwe of wellicht andere rol voor de farmaceut. Het mag dan ook geen verrassing heten dat veel (beroeps)verenigingen en -organisaties recent een toekomstvisie hebben opgesteld om een beeld te schetsen over hoe de zorg van de toekomst eruit moet komen te zien.

Het K.N.P.S.V. bestuur 2013-2014 is in aanraking gekomen met een aantal toekomstvisies in ontwikkeling en heeft daarbij het plan opgevat om, in samenwerking met de lokale verenigingen, deze actuele onderwerpen met haar studenten te bediscussiëren. Immers, studenten zijn toekomstige beroepsbeoefenaars en zouden zodoende veel inspraak moeten hebben op de ontwikkelingen binnen het beroep dat zij uit zullen gaan oefenen. Dit is het uitgelezen moment om interesse te tonen in de toekomst en mee te praten over de invulling van ons beroep. Studenten zíjn immers de toekomst. In lijn met het oorspronkelijke idee zijn in Groningen, Leiden en Utrecht toekomstavonden georganiseerd, waar aan de hand van een aantal van tevoren vastgelegde onderwerpen de toekomst van de farmaceutische zorg besproken is. Deze onderwerpen zijn eerder besproken in toekomstvisies en discussies van o.a. de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP), het departement Farmacie van de Universiteit Utrecht en de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA).

In het document wordt de uitkomst van deze drie avonden gepresenteerd. Het is het resultaat van flinke discussies onder gemotiveerde en betrokken studenten. Als kanttekening moet worden gemaakt dat, hoewel geprobeerd is een zo groot mogelijke opkomst te vergaren, het uiteindelijke publiek te klein is geweest om te kunnen spreken van een representatieve toekomstvisie van de (bio-)farmaciestudent. Wel geeft dit document een beeld van de gedachten en motivaties die spelen bij studenten die begaan zijn met hun toekomstig beroep.

Lees hier het toekomstdocument